Zwolnienie z obowiązku rejestracji zbioru

Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z obowiązku rejestracji zbioru danych zwolnieni są administratorzy danych: 
   1) objętych tajemnicą państwową ze względu na obronność lub bezpieczeństwo państwa, ochronę   życia i zdrowia ludzi, mienia lub bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
   1a) które zostały uzyskane w wyniku czynności operacyjno-rozpoznawczych przez funkcjonariuszy organów uprawnionych do tych czynności, 
   2a) przetwarzanych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, 
   2b) przetwarzanych przez właściwe organy dla potrzeb postępowania sądowego oraz na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Karnym, 

Czytaj więcej...

GIODO nie wydaje certyfikatów

W związku z powoływaniem się przez niektóre podmioty na posiadanie "certyfikatu GIODO" Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych informuje, iż Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ani żaden inny podmiot, nie wydaje certyfikatów, których posiadanie jest warunkiem legalności przetwarzania danych. Zatem ewentualne certyfikaty wydane przez inne podmioty nie mają znaczenia z punktu widzenia dopuszczalności przetwarzania danych przez posiadacza takiego dokumentu.

źródło: GIODO